Lê Văn Khánh Đăng_Đà Nẵng_IT1701

Lời nhắn: THÁNH NHẪN BẠT ĐAO NHẬN VƯƠNG KIẾM THẬP THÁNH NHẪN THẬP TỰ SÁNG THẾ THIỂM QUANG TINH TÚ HÒA KÌ TÍCH KHÍ CAO LỰC LƯỢNG VÀ DŨNG KHÍ VIÊM THẬP THÁNH NHẪN THẬP THÁNH NHẪN THẬP THÁNH NHẪN!!! …