Nguyễn Hoàng Phúc An_Đồng Nai_PC1702

Lời nhắn: Bạn không bắt buộc phải thành công ngay từ đầu. Mà là bắt đầu để sau đó thành công. Nhưng muốn thành công thì học tập và rèn luyện mỗi ngày là một việc không thể thiếu.