Hoàng Mai Linh_Hà Nội_PC1713

Lời nhắn: Lớp đoàn kết lắm, PC1713 mãi đỉnh, Mai Linh, Nhung với Thị Vanh là hiền nhất PC1713, Bạn Hồng với bạn Kiệt thì ghê nhất lớp, hai bạn còn yêu nhau nữa, mong 2 bạn bớt bớt lại. …