Đặng Quang Mạnh_Hồ Chí Minh_PC1718

Lời nhắn: Mình cảm thấy trường PTCD FPT là ngôi trường có giáo dục rất tốt, phải nói là hằng đầu Việt Nam. Mình cảm thấy rất đúng đắn khi lựa chọn PTCD FPT😍