Trịnh Minh Nhật_Hà Nội_PC1726

Lời nhắn: Chúng mình là một tập thể lớp cũng như gia đình 1 nhà vậy, dù ai có gặp những khó khăn gì thì chúng mình đều cùng nhau giúp đỡ để cho tình cảm gắn bó với mọi …