Chương trình Phát triển Cá nhân (PDP – Personal Development Program)

Với mục tiêu đào tạo và phát triển sinh viên toàn diện, Chương trình Phổ thông Cao đẳng đã xây dựng Chương trình Phát triển Cá nhân (PDP – Personal Development Program), tạo điều kiện cho sinh viên phát triển …